آبشار رودمعجن

24 خرداد ماه | 1 روزه

خاورسیر

4

پیاده روی رودخانه و بازدید از آبشار رود معجن به همراه آب تنی

صبحانه گرم و سرد، ناهار، اتوبوس توریستی ، بیمه و لیدر


90,000 تومان

بنر تبلیغ

پیشنهاد توریلند