باکو

3 آبان ماه | 9 روزه

پارسیس سیر

3

باکوگردی در پاییز

6 وعده غذایی، قطار و اتوبوس، هتل 3 ستاره در باکو و 4 ستاره در تبریز، بیمه و لیدر


2,480,000 تومان